Vedtægter for Sportsdykkerklubben Vandbisserne.

Sportsdykkerklubben Vandbisserne er en selvstændig klub der beskæftiger sig med uddannelse af sportsdykkere, snorkeldykkere samt undervandsrugby. Klubben Sportsdykkerklubben Vandbisserne er tilmeldt Dansk Sportsdykker Forbund (DSF) som en selvstændig klub med eget medlemsnummer hos DSF (1019).
 
§ 1
Klubben, hvis navn er Sportsdykkerklubben Vandbisserne, er hjemmehørende i Favrskov kommune og stiftet i Hinnerup den 24.03.94.
 
§ 2
Klubbens formål er at fremme undervandssporten og sikkerheden under dens udøvelse. Den skal, hvor det er muligt, støtte undervandsaktiviteter af kulturel og sportslig art.
 
§ 3
Klubben er optaget i DSF, som er medlem af Confederation Mondial Des Activites Subaquatiques (CMAS) og Dansk Idræts Forbund (DIF)
 
§ 4
Som medlemmer kan optages enhver person, der opfylder klubbens betingelser, dvs. er certificeret dykker, spiller undervandsrugby eller er tilmeldt klubbens dykkerkursus, samt er uden mellemværende med anden klub under DSF, og kan indtræde i enten
- Ungdoms SCUBA afdeling til og med det 21. år. Bestyrelsen laver et regelsæt for ungdomsdykning
- Seniorafdelingen fra det fyldte 22. år,
- Afdelingen for passive medlemmer,
- Æresmedlemmer
Endvidere kan børn mellem 6-16 år, hvor mindst én forælder/værge er medlem af klubben, være medlem af klubbens Junior ABC-afdeling.
Ved optagelse af medlemmer under 18 år kræves forældres/værges skriftlige tilladelse.
Æresmedlemmer: Indstilling skal forelægges og godkendes af generalforsamlingen.
Medlemsrettighederne tillader:
Aktivitet forenelig med den respektive afdeling og dennes brug af udstyr.
Stemmeret: har alle medlemmer over 18 år. Valgbar er alle medlemmer over 18 år.
 
§ 5
Eksklusionsgrundlag/karantæne:
Den der skader sikkerheden eller klubbens/forbundets omdømme kan ekskluderes eller idømmes karantæne. Bestyrelsen kan med almindeligt flertal ekskludere et medlem efter forudgående indkaldelse til høring. Ønskes et medlem ekskluderet af andre årsager, kræver det enstemmighed i bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan indankes for generalforsamlingen.
 
§ 6
Klubbens bestyrelse består af:
- 1 formand
- 1 næstformand
- 1 kasserer
- 1 sekretær
- 1 bestyrelsesmedlem
- 2 suppleanter
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Samtidig vælges, for et år ad gangen, to suppleanter til bestyrelsen. Formanden eller dennes stedfortræder repræsenterer klubben i DSF’s repræsentantskab.
 
§ 7
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder forhandlingerne af disse. Der afholdes mindst ét hvert kvartal. Der føres protokol over møderne.
 
§ 8
Bestyrelsen kan nedsætte komiteer og udvalg og give retningslinier for disses arbejde.
 
§ 9
Der påhviler bestyrelsen at holde DSF underrettet om enhver til- eller afgang af medlemmer én gang årligt, samt om ændringer i bestyrelsen.
 
§ 10
Tegningsret i Sportsdykkerklubben Vandbisserne har klubkasserer og klubformand.
 
§ 11
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i første kvartal. Indkaldelsen skal ske ved meddelelse enten i klubblad eller pr. brev (e-mail) med mindst 14 dages varsel og indeholde følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Revideret regnskab forelægges
4) Indkomne forslag
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer (bestyrelsen konstituerer sig selv) og 2 suppleanter vælges
6) Eventuelt
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen.
Afstemninger om kandidater til bestyrelsen og i forhold, der skønnes at have væsentlig indvirkning på klubbens mål og bestemmelser, skal være hemmelig når blot 1 medlem kræver det.
Anden afstemning foretages ved håndsoprækning. Alle valg, herunder vedtægtsændringer, afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
Der kan stemmes ved fuldmagt.
Der føres protokol.
 
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når blot 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig ønske herom.
Indkaldelsen skal ske med skriftlig angivelse af årsagen til indkaldelsen, senest 1 måned efter at der er fremsat ønske herom og med 14 dages varsel.
 
§ 13
Indmeldelsesgebyr og kontingentstørrelsen fastsættes af en enstemmig bestyrelse.
Dato for opkrævning af kontingent fastsættes af bestyrelsen
Kontingentet er årligt og forud, og inkluderer kontingent til DSF.
Restance medfører automatisk tab af medlemskab og eventuelt andel i klubbens formue. Ved genindmeldelse skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.
Æresmedlemmer er kontingentfri.
 
§ 14
Ingen ture må foretages i klubbens navn, eller med klubbens mærke, uden bestyrelsens samtykke, og med en af bestyrelsen udpeget dykkerleder. Bestyrelsen uarbejder regelsæt for anvendelse af anden gas end atmosfærisk luft og andre sikkerhedsregler for klubdykning.
 
§ 15
Ansvars-/erstatningsspørgsmål for klubbens materiel påhviler brugeren. Skade/bortkomst på/af klubbens materiel fordrer uopholdelig indberetning til bestyrelsen, der i hvert enkelt tilfælde kan træffe afgørelse om ansvar og erstatning.
 
§ 16
Bestyrelsen afgør ethvert tvivlsspørgsmål, der måtte opstå om fortolkning af klubbens love og vedtægter, og der kan træffes afgørelse for forhold, der ikke er nedfældet i disse. Afgørelsen kan gøres til genstand for afstemning på førstkommende generalforsamling.
 
§ 17
Ønsker et medlem foretaget en sag for DSF’s bestyrelse eller udvalg herunder, rettes der skriftlig henvendelse til klubbens bestyrelse, der fremsender denne i to eksemplarer til DSF med angivelse af, hvad der hidtil måtte være passeret i pågældende sag.
 
§ 18
Hvis det bestemmes på en generalforsamling, at klubbens skal opløses, skal en sådan afgørelse prøves på en ekstraordinær generalforsamling senest 1 måned efter og bekræftes af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Hvis dette flertal opnås, skal bestyrelsen realisere klubbens værdier og den indkomne sum skal skænkes til en almennyttig forening i Favrskov kommune.